Сахиурын тухай

Хүнд болон өөртөө үйлчлэх чадваргүй өвчтөнийг сахиулах, асруулах асуудлыг эмчлэгч эмчийн саналд үндэслэн тасгийн эрхлэгч шийдвэрлэнэ. Сахиурыг дураар солигдохыг зөвшөөрөхгүй бөгөөд энэ нь өвчтөний аюулгүй байдал, халдвар хамгаалалын дэглэмтэй холбоотой.  Сахиур нь хөнгөн, цэвэр хувцас өмсөн, эмнэлгийн дотоод журмыг мөрдөнө. Сахиурт эмнэлгийн хуудас олгохгүй.