Нүүр хуудас / Бидний тухай / Статистик мэдээ

Статистик мэдээ

Огноо Гарчиг Харах
2020 он 3 сарын мэдээ
2020 он 2 сарын мэдээ
2020 он 1 сарын мэдээ
2019 он 12 сарын мэдээ
2019 он 12 сарын мэдээлэл
2019 он 12 сарын төлөвлөгөөний биелэлт
2019 он 12 сарын дуудлага
2019 он Хүн амын төрөлт, нас баралт, өвчлөлийн мэдээ
2019 он УХТЭ-ийн Статистикийн сүүлийн таван жилийн зарим үзүүлэлт /2015-2019/
2019 он Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас нэхэмжилсэн тусламж үйлчилгээний төлөвлөгөөний биелэлт /нэхэмжилсэн дүнгээр/
2019 он 11 сарын мэдээ
2019 он 11 сарын мэдээлэл
2019 он 11 сарын төлөвлөгөөний биелэлт
2019 он 11 сарын дуудлага
2019 он 10-р сарын мэдээ
2019 он 10-р сарын мэдээлэл
2019 он 10-р сарын төлөвлөгөө биелэлт
2019 он 10-р сарын дуудлага
2019 он 9-р сарын дуудлага
2019 он 9-р сарын мэдээ
2019 он 9-р сарын мэдээлэл
2019 он 9-р сарын төлөвлөгөө биелэлт
2019 он 8-р сарын мэдээ
2019 он 8-р сарын мэдээлэл
2019 он 8-р сарын төлөвлөгөө биелэлт
2019 он 8-р сарын дуудлага
2019 он 7-р сарын мэдээ
2019 он 7-р сарын мэдээлэл
2019 он 7-р сарын төлөвлөгөө биелэлт
2019 он 7-р сарын дуудлага
2019 он 6-р сарын мэдээ
2019 он 6-р сарын мэдээлэл
2019 он 6-р сарын төлөвлөгөө биелэлт
2019 он 6-р сарын дуудлага
2019 он 5-р сарын мэдээ
2019 он 5-р сарын мэдээлэл
2019 он 5-р сарын төлөвлөгөө биелэлт
2019 он 5-р сарын дуудлага
2019 он 4-р сарын мэдээ
2019 он 4-р сарын мэдээлэл
2019 он 4-р сарын төлөвлөгөө биелэлт
2019 он 4-р сарын дуудлага
2019 он УХТЭ-ийн Статистикийн сүүлийн гурван жилийн зарим үзүүлэлт /2016-2018/
2019 он 3-р сарын мэдээ
2019 он 3-р сарын мэдээлэл
2019 он 3-р сарын төлөвлөгөө биелэлт
2019 он 3-р сарын дуудлага
2019 он 2-р сарын мэдээ
2019 он 2-р сарын мэдээлэл
2019 он 2-р сарын төлөвлөгөө биелэлт
2019 он 2-р сарын дуудлага
2019 он 1-р сарын мэдээ
2019 он 1-р сарын мэдээлэл
2019 он 1-р сарын төлөвлөгөө биелэлт
2019 он 1-р сарын дуудлага
2018 он 12-р сарын мэдээ
2018 он 12-р сарын мэдээлэл
2018 он 12-р сарын төлөвлөгөө биелэлт
2018 он 12-р сарын дуудлага
2018 он 11-р сарын дуудлага
2018 он 11-р сарын мэдээ
2018 он УХТЭ-ийн 2017.11.01-нээс 2018.10.31-ний статистик мэдээ
2018 он 10-р сарын мэдээ
2018 он 10-р сарын мэдээлэл
2018 он 10-р сарын төлөвлөгөө биелэлт
2018 он 10-р сарын дуудлага
2018 он УХТЭ-ийн үндсэн үйл ажиллагааны 2014.01.01-2018.10.30 статистик мэдээ /графикаар/
2018 он 9-р сарын мэдээлэл
2018 он 9-р сарын мэдээ
2018 он 9-р сарын төлөвлөгөө биелэлт
2018 он 9-р сарын дуудлага
2018 он 8-р сарын төлөвлөгөө биелэлт
2018 он 8-р сарын дуудлага
2018 он 8-р сарын мэдээ
2018 он 8-р сарын мэдээлэл
2018 он УХТЭ-ийн үндсэн үйл ажиллагааны 2014.01.01-2018.06.30 статистик мэдээ /графикаар/
2018 он 7-р сарын мэдээлэл
2018 он 7-р сарын мэдээ
2018 он 7-р сарын дуудлага
2018 он 7-р сарын төлөвлөгөө биелэлт
2018 он 6-р сарын төлөвлөгөө биелэлт
2018 он 6-р сарын дуудлага
2018 он 6-р сарын мэдээ
2018 он 6-р сарын мэдээлэл
2018 он 5-р сарын мэдээлэл
2018 он 5-р сарын мэдээ
2018 он 5-р сарын дуудлага
2018 он 5-р сарын төлөвлөгөө биелэлт
2018 он 4-р сарын мэдээлэл
2018 он 4-р сарын мэдээ
2018 он 4-р сарын дуудлага
2018 он 4-р сарын төлөвлөгөө биелэлт
2018 он 3-р сарын мэдээ
2018 он 3-р сарын мэдээлэл
2018 он 3-р сарын төлөвлөгөө биелэлт
2018 он 3-р сарын дуудлага
2018 он 2-р сарын мэдээ
2018 он 2-р сарын мэдээлэл
2018 он 2-р сарын төлөвлөгөө биелэлт
2018 он 2-р сарын дуудлага
2018 он 1-р сарын төлөвлөгөө биелэлт
2018 он 1-р сарын мэдээлэл
2018 он 1-р сарын дуудлага
2018 он 1-р сарын мэдээ
2018 он 2013-2017 оны мэдээ
2017 он 12-р сарын мэдээлэл
2017 он 12-р сарын мэдээ
2017 он 12-р сарын төлөвлөгөө биелэлт
2017 он 12-р сарын дуудлага
2017 он 11-р сарын мэдээлэл
2017 он 11-р сарын дуудлага
2017 он 10-р сарын мэдээ
2017 он 10-р сарын төлөвлөгөө биелэлт
2017 он 10-р сарын дуудлага
2017 он 1993-2016 оны үндсэн үзүүлэлт
2017 он 2014-2017 ор хоногийн үзүүлэлт
2017 он 2014-2017 эмнэлэгт хэвтсэн гарсан
2017 он 2014-2017 орны эргэлт, дундаж ор хоног, орны фонд ашиглалт
2017 он 2014-2017 Амбулаторийн үзлэг
2017 он 2014-2017 дүрс оношлогоо, багажийн шинжилгээ
2017 он 2014-2017 лаборатори
2017 он 2014-2017 Дуудлага
2017 он 2014-2017 оны стационарын өвчлөл
2017 он 1 сарын стационарын мэдээ
2017 он 1 сарын амбулаторийн мэдээ
2017 он 1 сарын мэдээ
2017 он 1 сарын мэдээлэл
2017 он 2 сарын мэдээ
2017 он 2 сарын мэдээлэл
2017 он 2 сарын төлөвлөгөө биелэлт - /ЭД-ын 2017,03,03 -ны 42 тоот тушаалаар/
2017 он 3 сарын мэдээ
2017 он 3 сарын мэдээлэл
2017 он 3 сарын төлөвлөгөөний биелэлт
2017 он 4 сарын мэдээ
2017 он 4 сарын мэдээлэл
2017 он 4 сарын төлөвлөгөөний биелэлт
2017 он 5 сарын мэдээ
2017 он 5 сарын мэдээлэл
2017 он 5 сарын төлөвлөгөөний биелэлт
2017 он 6 сарын мэдээ
2017 он 6 сарын мэдээлэл
2017 он 6 сарын төлөвлөгөөний биелэлт
2017 он 6 сарын дуудлага
2017 он 7 сарын мэдээ
2017 он 7 сарын мэдээлэл
2017 он 7 сарын төлөвлөгөөний биелэлт
2017 он 7 сарын дуудлага
2017 он 8 сарын мэдээ
2017 он 8 сарын мэдээлэл
2017 он 8 сарын төлөвлөгөөний биелэлт
2017 он 8 сарын дуудлага
2017 он 9 сарын мэдээ
2017 он 9 сарын төлөвлөгөөний биелэлт
2017 он 9 сарын дуудлага
2017 он Статистик мэдээ
2017 он Статистик мэдээ
2017 он 10-р сарын мэдээлэл
2016 он 1 сарын төлөвлөгөөний биелэлт
2016 он 1 сарын мэдээ
2016 он 1 сарын мэдээлэл
2016 он 1 сарын хүлээгдэлийн мэдээ
2016 он 2 сарын үндсэн үзүүлэлт
2016 он 2 сарын төлөвлөгөөний биелэлт
2016 он 2 сарын мэдээ
2016 он 2 сарын мэдээлэл
2016 он 2 сарын хүлээгдэлийн мэдээ
2016 он 3 сарын үндсэн үзүүлэлт
2016 он 3 сарын төлөвлөгөөний биелэлт
2016 он 3 сарын мэдээ
2016 он 3 сарын мэдээлэл
2016 он 3 сарын хүлээгдэлийн мэдээ
2016 он 3 сарын үндсэн үзүүлэлт
2016 он 3 сарын төлөвлөгөөний биелэлт
2016 он 3 сарын мэдээ
2016 он 3 сарын мэдээлэл
2016 он 3 сарын хүлээгдэлийн мэдээ
2016 он 1 улирлын мэдээ
2016 он 1-р улирлын төлөвлөгөөний биелэлт
2016 он 1-р улирлын репорт
2016 он 4 сарын үндсэн үзүүлэлт
2016 он 4 сарын төлөвлөгөөний биелэлт
2016 он 4 сарын мэдээ
2016 он 4 сарын мэдээлэл
2016 он 4 сарын хүлээгдэлийн мэдээ
2016 он 5 сарын үндсэн үзүүлэлт
2016 он 5 сарын төлөвлөгөөний биелэлт
2016 он 5 сарын мэдээ
2016 он 5 сарын мэдээлэл
2016 он 5 сарын хүлээгдэлийн мэдээ
2016 он 6 сарын үндсэн үзүүлэлт өссөн дүнгээр
2016 он 6 сарын төлөвлөгөөний биелэлт
2016 он 6 сарын мэдээ
2016 он 6 сарын мэдээлэл
2016 он 6 сарын хүлээгдэлийн мэдээ
2016 он 2-р улирлын мэдээ
2016 он 2-р улирлын төлөвлөгөөний биелэлт
2016 он Хагас жилийн мэдээ
2016 он Хагас жилийн төлөвлөгөөний биелэлт
2016 он Дуудлага хагас жил
2016 он Хагас жилийн репорт
2016 он 7 сарын үндсэн үзүүлэлт өссөн дүнгээр
2016 он 7 сарын төлөвлөгөөний биелэлт
2016 он 7 сарын мэдээ
2016 он 7 сарын мэдээлэл
2016 он 8 сарын төлөвлөгөөний биелэлт
2016 он 8 сарын мэдээ
2016 он 8 сарын мэдээлэл
2016 он 9 сарын төлөвлөгөөний биелэлт
2016 он 9 сарын мэдээ
2016 он 9 сарын мэдээлэл
2016 он Эхний 9 сарын мэдээ
2016 он Эхний 9 сарын дуулага
2016 он 10 сарын төлөвлөгөөний биелэлт
2016 он 10 сарын мэдээ
2016 он 10 сарын мэдээлэл
2016 он Эхний 10 сарын мэдээ
2016 он 11 дуудлага
2016 он 11 сарын төлөвлөгөөний биелэлт
2016 он 11 сарын мэдээ
2016 он 11 сарын мэдээлэл
2016 он 1-11 сарын мэдээ
2016 он 2015.12 сараас 2016 оны 11 сарын мэдээ
2016 он 12 сарын төлөвлөгөөний биелэлт
2016 он 12 сарын мэдээ
2016 он 12 сарын мэдээлэл
2016 он 2016 оны мэдээ
2016 он 2016 оны дуудлага
2015 он 1 сарын мэдээ
2015 он 2 сарын мэдээ
2015 он 3 сарын мэдээ
2015 он 1-р улирлын мэдээ
2015 он 1-р улирал дуудлага
2015 он 4 сарын мэдээ
2015 он 5 сарын мэдээ
2015 он Эхний 5 сарын мэдээ
2015 он 2011-2015 оны эхний 5 сарын мэдээ
2015 он 6 сарын мэдээ
2015 он 1-6 сарын мэдээ
2015 он 7 сарын мэдээ
2015 он 8 сарын мэдээ
2015 он 9 сарын мэдээ
2015 он Эхний 9 сарын мэдээ
2015 он 10 сарын мэдээ
2015 он 2014 оны 12 сараас 2015 оны 11 сарын мэдээ
2015 он 11 сарын мэдээ
2015 он 12 сарын мэдээ
2015 он Мэдээ
2015 он Дуудлага