Нүүр хуудас / Шилэн данс / Төсөв гүйцэтгэл

Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлогын төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, санхүүгийн тайлан

Огноо Гарчиг Харах
2021 он Блансын илтгэх хуудас 2021 он 1- р улирал
2020 он 4-р улирлын санхүүгийн тайлан тэнцэлийн талаар илтгэх хуудас
2020 он Блансын илтгэх хуудас 2020 он
2020 он 3-р улирлын санхүүгийн тайлан тэнцэлийн талаар илтгэх хуудас
2019 он Блансын илтгэх хуудас 2019 он
2019 он 3-р улирлын Блансын илтгэх хуудас
2019 он Санхүүгийн байдлын тайлан /хагас жилээр/
2019 он 2-р улирлын Блансын илтгэх хуудас
2019 он 1-р улирлын Санхүүгийн тайлан
2019 он 1-р улирлын Блансын илтгэх хуудас
2018 он 3-р улирлын Блансын илтгэх хуудас
2018 он 2-р улирлын Блансын илтгэх хуудас
2018 он 1-р улирлын Амбулаторийн хэсэг, кабинетуудын орлого, зардлын тооцоо
2018 он 1-р улирлын Станционарын тасгуудын орлого, зардлын тооцоо
2018 он 1-р улирлын Параклиникийн хэсэг, кабинетуудын орлого, зардлын тооцоо
2018 он 1-р улирлын Блансын илтгэх хуудас
2017 он Блансын илтгэх хуудас 2017 он
2017 он 1-р улирлын Амбулаторийн хэсэг, кабинетуудын орлого, зардлын тооцоо
2017 он 1-р улирлын Блансын илтгэх хуудас
2017 он 1-р улирлын Санхүүгийн тайлан
2017 он 1-р улирлын Станционарын тасгуудын орлого, зардлын тооцоо
2017 он 1-р улирлын Параклиникийн хэсэг, кабинетуудын орлого, зардлын тооцоо
2017 он 1-р улирлын ЭМД-ын санхүүжилт төлөвлөгөө, гүйцэтгэл
2017 он 2-р улирлын Санхүүгийн тайлан
2017 он 2-р улирлын Блансын илтгэх хуудас
2017 он 2-р улирлын Амбулаторийн хэсэг, кабинетуудын орлого, зардлын тооцоо
2017 он 2-р улирлын Станционарын тасгуудын орлого, зардлын тооцоо
2017 он 2-р улирлын Параклиникийн хэсэг, кабинетуудын орлого, зардлын тооцоо
2017 он 3-р улирлын ЭМД-ын санхүүжилт төлөвлөгөө, гүйцэтгэл
2017 он Улсын хоёрдугаар төв эмнэлгийн 2015 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан тэнцэлийн талаарх илтгэх хуудас
2016 он 2016 оны блансын илтгэх хуудас
2016 он 1-р улирлын блансын илтгэх хуудас
2016 он 1-р улирлын тасгуудын орлого, зардал
2016 он 2016 оны 1 дүгээр улирлын санхүүгийн тайлан
2016 он 2016 оны эхний хагас жилийн төлбөртэй эмчилгээний төлөвлөгөөний биелэлт тасаг, нэгжээр
2016 он - 2016 оны 2 дугаар улирлын Стационарын тасгуудын орлого, зардлын тооцоо
2016 он 2016 оны 2 дугаар улирлын Параклиникийн хэсэг, кабинетуудын орлого, зардлын тооцоо
2016 он 2016 оны 2 дугаар улирлын Амбулаторийн хэсэг, кабинетуудын орлого, зардлын тооцоо
2016 он 2016 оны хагас жилийн тасгуудын орлого зарлага
2016 он 2016 оны хагас жилийн санхүүгийн байдлын тайлан
2016 он 2016 оны хагас жилийн блансын илтгэх хуудас
2016 он 2016 оны 3 дугаар улирлын Стационарын тасгуудын орлого, зардлын тооцоо
2016 он 2016 оны 3 дугаар улирлын Параклиникийн хэсэг, кабинетуудын орлого, зардлын тооцоо
2016 он 2016 оны 3 дугаар улирлын Амбулаторийн хэсэг, кабинетуудын орлого, зардлын тооцоо
2016 он 2016 оны 01 сараас 09 сарын тайлан
2015 он 1-р улирлын блансын илтгэх хуудас
2015 он 2015 оны 1 дүгээр улирлын Амбулаторийн хэсэг, кабинетуудын орлого, зардлын тооцоо
2015 он 2015 оны хагас жилийн тасгуудын орлого, зарлага
2015 он 2015 оны 3-р улирлын санхүүгийн тайлан тэнцэлийн талаарх илтгэх хуудас
2015 он 2015 оны 3 дугаар улирлын Стационарын тасгуудын орлого, зардлын тооцоо
2015 он 2015 оны 3 дугаар улирлын Параклиникийн хэсэг, кабинетуудын орлого, зардлын тооцоо
2015 он 2015 оны 3 дугаар улирлын Амбулаторийн хэсэг, кабинетуудын орлого, зардлын тооцоо
2015 он 2015 оны 3-р улирлын санхүүгийн тайлан тэнцэл
2015 он 2015 оны ЭМД тайлан

Санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлт

Огноо Гарчиг Харах
2021 он 2021-06-30 И тайлан Сангийн яам
2021 он 2021 оны 3- р улирал санхүүгийн үйл ажиллагааны тайлан
2021 он сангийн яам 2021-09-30 И баланс
2021 он баланс илтгэх хуудас -2-2021 -
2021 он 2021 оны 2- р улирал санхүүгийн үйл ажиллагааны тайлан
2021 он 2021 оны 1- р улирал санхүүгийн үйл ажиллагааны тайлан
2021 он УХТЭ- 2020 оны санхүүгийн тайлангийн Аудитын хэрэгжилт
2020 он 2020 оны Санхүүгийн аудитын тайлан
2020 он 2020 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН
2020 он 2019 оны Аудитын гэрчилгээ
2019 он 2018 оны Аудитын гэрчилгээ
2019 он 2018 оны Санхүүгийн аудитын тайлан
2018 он 2017 оны аудитын гэрчилгээ
2018 он 2017 оны санхүүгийн аудитын тайлан
2016 он 2016 оны аудитын гэрчилгээ
2016 он 2016 оны санхүүгийн аудитын тайлан
2015 он 2015 оны аудитын гэрчилгээ
2015 он 2015 оны санхүүгийн аудитын тайлан
2014 он 2014 оны аудитын гэрчилгээ
2014 он 2014 оны санхүүгийн аудитын тайлан

Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан, тайлбарын хамт

Огноо Гарчиг Харах
2021 он 2021 оны 1-р улирлын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2021 он 3-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2021 он 2-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2021 он 1-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2020 он 12-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2020 он 11-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2020 он 10-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2020 он 9-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2020 он 2020 оны 3-р улирлын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2020 он 8-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2020 он 7-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2020 он 6-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2020 он 2020 оны хагас жилийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2020 он 5-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2020 он 4-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2020 он 2020 оны 1-р улирлын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2020 он 3-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2020 он 2-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2020 он 1-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2019 он 12-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2019 он 11-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2019 он 10-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2019 он 9-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2019 он 8-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2019 он 7-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2019 он 6-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2019 он 5-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2019 он 4-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2019 он 3-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2019 он 2-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2019 он 1-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2018 он 12-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2018 он 11-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2018 он 10-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2018 он 10-р сарын нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2018 он 9-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2018 он 8-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2018 он 7-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2018 он 6-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2018 он 5-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2018 он 4-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2018 он 3-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2018 он 2-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2018 он 1-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2017 он 12-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2017 он 12-р сарын нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2017 он 11-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2017 он 11-р сарын нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2017 он 10-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2017 он 10-р сарын нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2017 он 1-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2017 он 2-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2017 он 3-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2017 он 3-р сарын нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2017 он 4-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2017 он 4-р сарын нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2017 он 5-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2017 он 5-р сарын нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2017 он 6-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2017 он 6-р сарын нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2017 он 7-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2017 он 7-р сарын нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2017 он 8-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2017 он 9-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2017 он 9-р сарын нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2016 он 12 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2016 он 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2016 он 10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2016 он 10 сарын нэмэлт төсвийн гүйцэтгэл
2016 он 9 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2016 он 9 сарын нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2016 он 8 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2016 он 7 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2016 он 6 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2016 он 5 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2016 он 4 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2016 он 3 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2016 он 2 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2016 он 1 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
-0001 он 4-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дараа жилийн төсвийн төсөл, батлагдсан төсөв

Огноо Гарчиг Харах
2020 он 2021 оны төсвийн төсөл
2020 он 2020 оны төсөв
2019 он 2020 оны төсвийн төсөөлөл
2019 он 2019 оны төсөв
2018 он 2019 оны төсвийн төсөөлөл
2018 он 2018 оны төсвийн төсөөлөл
2017 он 2017 оны төсвийн төсөөлөл
2017 он 2016 оны төсвийн төсөөлөл
2017 он 2017 оны төсөв
2016 он 2016 оны төсөв
2016 он 2016 оны төсвийн шинэчилсэн хуваарь

Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт

Огноо Гарчиг Харах
2021 он Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт - 2021 оны 3-р сар
2021 он Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт - 2021 оны 2-р сар
2021 он Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт - 2021 оны 1-р сар
2020 он Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт - 2020 оны 12-р сар
2020 он Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт - 2020 оны 11-р сар
2020 он Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт - 2020 оны 10-р сар
2020 он Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт - 2020 оны 9-р сар
2020 он Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт - 2020 оны 8-р сар
2020 он Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт - 2020 оны 7-р сар
2020 он Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт - 2020 оны 6-р сар
2020 он Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт - 2020 оны 5-р сар
2020 он Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт - 2020 оны 4-р сар
2020 он Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт - 2020 оны 3-р сар
2020 он Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт - 2020 оны 2-р сар
2020 он Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт - 2020 оны 1-р сар
2019 он Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт - 2019 оны 12-р сар
2019 он Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт - 2019 оны 11-р сар
2019 он Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт - 2019 оны 10-р сар
2019 он Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт - 2019 оны 9-р сар
2019 он Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт - 2019 оны 8-р сар
2019 он Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт - 2019 оны 7-р сар
2019 он Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт - 2019 оны 6-р сар
2019 он Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт - 2019 оны 5-р сар
2019 он Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт - 2019 оны 4-р сар
2019 он Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт - 2019 оны 3-р сар
2019 он Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт - 2019 оны 2-р сар
2019 он Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт - 2019 оны 1-р сар
2018 он Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт - 2018 оны 12-р сар
2018 он Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт - 2018 оны 11-р сар
2018 он Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт - 2018 оны 10-р сар
2018 он Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт - 2018 оны 9-р сар
2018 он Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт - 2018 оны 8-р сар
2018 он Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт - 2018 оны 7-р сар
2018 он Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт - 2018 оны 6-р сар
2018 он Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт - 2018 оны 5-р сар
2018 он Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт - 2018 оны 4-р сар
2018 он Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт - 2018 оны 3-р сар
2018 он Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт - 2018 оны 2-р сар
2018 он Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт - 2018 оны 1-р сар
2017 он Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт - 2017 оны 12-р сар
2017 он Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт - 2017 оны 11-р сар
2017 он Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт - 2017 оны 10-р сар
2017 он Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт - 2017 оны 9-р сар - өөрчлөлт ороогүй
2017 он Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт - 2017 оны 8-р сар
2017 он Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт - 2017 оны 7-р сар - өөрчлөлт ороогүй
2017 он Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт - 2017 оны 6-р сар
2017 он Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт - 2017 оны 5-р сар
2017 он Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт - 2017 оны 4-р сар - өөрчлөлт ороогүй
2017 он Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт - 2017 оны 3-р сар
2017 он Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт - 2017 оны 2-р сар
2017 он Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт - 2017 оны 1-р сар
2016 он Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт - 2016 оны 12-р сар
2016 он Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт - 2016 оны 11-р сар
2016 он Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт - 2016 оны 10-р сар
2016 он Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт - 2016 оны 9-р сар
2016 он Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт - 2016 оны 8-р сар - өөрчлөлт ороогүй
2016 он Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт - 2016 оны 7-р сар
2016 он Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт - 2016 оны 6-р сар
2016 он Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт - 2016 оны 5-р сар - өөрчлөлт ороогүй
2016 он Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт - 2016 оны 4-р сар
2016 он Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт - 2016 оны 3-р сар - өөрчлөлт ороогүй
2016 он Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт - 2016 оны 2-р сар - өөрчлөлт ороогүй
2016 он Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт - 2016 оны 1-р сар

Хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалтын тайлан

Огноо Гарчиг Харах
2021 он 2021 оны 2 улирал Хандив, тусламж
2021 он Хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалтын тайлан /I улирал/
2020 он 2020 ОНЫ ХАНДИВ, ТУСЛАМЖ /12 сарын 31 байдлаар/
2020 он Ковид-19 цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд зориулан иргэд, аж ахуйн нэж байгууллагуудаас өгсөн хандив
2020 он Хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалтын тайлан /ЭХНИЙ 9 САРЫН ХАНДИВ, ТУСЛАМЖ/
2020 он Хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалтын тайлан /I улирал/
2019 он Хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалтын тайлан /бүтэн жилээр/
2019 он Хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалтын тайлан /3-р улиралаар/
2019 он Хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалтын тайлан /хагас жилээр/
2019 он Хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалтын тайлан /I улирал/
2018 он Хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалтын тайлан /бүтэн жилээр/
2018 он Хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалтын тайлан /III улирал/
2018 он Хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалтын тайлан /II улирал/
2018 он Хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалтын тайлан /I улирал/
2017 он Хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалтын тайлан /бүтэн жилээр/
2017 он Хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалтын тайлан /хагас жилээр/
2016 он Хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалтын тайлан /бүтэн жилээр/
2016 он Хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалтын тайлан /хагас жилээр/
2015 он Хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалтын тайлан /бүтэн жилээр/
2015 он Хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалтын тайлан /хагас жилээр/
-0001 он Хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалтын тайлан /I улирал/

Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ, зарлагын гүйлгээ бүр, холбогдох шийдвэрийн хуулбарын хамт

Огноо Гарчиг Харах
2021 он 3 дугаар сарын мэдээлэл
2021 он 2 дугаар сарын мэдээлэл
2021 он 1 дүгээр сарын мэдээлэл
2020 он 12 дугаар сарын мэдээлэл
2020 он 11 дүгээр сарын мэдээлэл
2020 он 10 дугаар сарын мэдээлэл
2020 он 9 дүгээр сарын мэдээлэл
2020 он 8 дугаар сарын мэдээлэл
2020 он 7 дугаар сарын мэдээлэл
2020 он 6 дугаар сарын мэдээлэл
2020 он 5 дугаар сарын мэдээлэл
2020 он 4 дүгээр сарын мэдээлэл
2020 он 3 дугаар сарын мэдээлэл
2020 он 2 дугаар сарын мэдээлэл
2020 он 1 дүгээр сарын мэдээлэл
2019 он 12 дугаар сарын мэдээлэл
2019 он 11 дүгээр сарын мэдээлэл
2019 он 10 дугаар сарын мэдээлэл
2019 он 9 дүгээр сарын мэдээлэл
2019 он 8 дугаар сарын мэдээлэл
2019 он 7 дугаар сарын мэдээлэл
2019 он 6 дугаар сарын мэдээлэл
2019 он 5 дугаар сарын мэдээлэл
2019 он 4 дүгээр сарын мэдээлэл
2019 он 3 дугаар сарын мэдээлэл
2019 он 2 дугаар сарын мэдээлэл
2019 он 1 дүгээр сарын мэдээлэл
2018 он 12 дугаар сарын мэдээлэл
2018 он 11 дүгээр сарын мэдээлэл
2018 он 10 дугаар сарын мэдээлэл
2018 он 9 дүгээр сарын мэдээлэл
2018 он 8 дугаар сарын мэдээлэл
2018 он 7 дугаар сарын мэдээлэл
2018 он 6 дугаар сарын мэдээлэл
2018 он 5 дугаар сарын мэдээлэл
2018 он 4 дүгээр сарын мэдээлэл
2018 он 3 дугаар сарын мэдээлэл
2018 он 2 дугаар сарын мэдээлэл
2018 он 1 дүгээр сарын мэдээлэл
2017 он 12 дугаар сарын мэдээлэл
2017 он 11 дүгээр сарын мэдээлэл
2017 он 10 дугаар сарын мэдээлэл
2017 он 9 дүгээр сарын мэдээлэл
2017 он 8 дугаар сарын мэдээлэл
2017 он 7 дугаар сарын мэдээлэл
2017 он 7 сарын жижиг мөнгөн сан
2017 он 6 дугаар сарын мэдээлэл
2017 он 5 дугаар сарын мэдээлэл
2017 он 5 сарын харилцах
2017 он 5 сарын жижиг мөнгөн сан
2017 он 4 дүгээр сарын мэдээлэл
2017 он 4 сарын харилцах
2017 он 4 сарын жижиг мөнгөн сан
2017 он 3 дугаар сарын мэдээлэл
2017 он 2 дугаар сарын мэдээлэл
2017 он 1 дүгээр сарын мэдээлэл
2017 он 1 сарын харилцах
2016 он 12-р сарын мэдээ
2016 он 11-р сарын мэдээ
2016 он 10 сарын харилцах, орлого зарлага
2016 он 10 сарын жижиг мөнгөн сан
2016 он 9 сарын харилцах, орлого зарлага
2016 он 8 сарын харилцах
2016 он 8 сарын жижиг мөнгөн сан
2016 он 7 сарын харилцах
2016 он 6 сарын харилцах
2016 он 5 сарын төсөл хөтөлбөр
2016 он 4 сарын төсөл хөтөлбөр
2016 он 3 сарын харилцах
2016 он 3 сарын жижиг мөнгөн сан
2016 он 3 сарын төсөл хөтөлбөр
2016 он 2 сарын харилцах
2016 он 2 сарын жижиг мөнгөн сан
-0001 он 2 дугаар сарын мэдээлэл