Нүүр хуудас / Ил тод байдал / Төсөв санхүүгийн ил тод байдал

Төсөв санхүүгийн ил тод байдал

Огноо Гарчиг Харах
2021 он 11 дүгээр сарын Жижиг мөнгөн сангийн мэдээ 2021
2021 он 11 дугаар сарын мэдээ /тэтгэмж/
2021 он 10 дугаар сарын Жижиг мөнгөн сангийн мэдээ 2021
2021 он 9 дүгээр сарын Жижиг мөнгөн сангийн мэдээ
2021 он 8 дугаар сарын Жижиг мөнгөн сангийн мэдээ 2021
2021 он 7 дугаар сарын Жижиг мөнгөн сангийн мэдээ 2021
2021 он 6 дугаар сарын Жижиг мөнгөн сангийн мэдээ 2021
2021 он 5 дугаар сарын Жижиг мөнгөн сангийн мэдээ
2021 он Ковид-19 цар тахалтай хобоотой шинжилгээний төлбөр (4-р Сар)
2021 он 4 дүгээр сарын Жижиг мөнгөн сангийн мэдээ
2021 он Ковид-19 холбоотой орлого /нэмэлт данс/ 4 дүгээр сар
2021 он 4 дүгээр сарын мэдээлэл харилцах /орлого, зарлага/
2021 он 3 дугаар сарын Жижиг мөнгөн сангийн мэдээлэл
2021 он Ковид-19 цар тахалтай хобоотой шинжилгээний төлбөр (3-р Сар)
2021 он 3 дугаар сарын харилцах /орлого, зарлага/
2021 он 2 дугаар сарын харилцах /орлого,зарлага/
2021 он Ковид-19 цар тахалтай хобоотой шинжилгээний төлбөр (2-р Сар)
2021 он 2 дугаар сарын Жижиг мөнгөн сангийн мэдээлэл
2021 он 1 дүгээр сарын Жижиг мөнгөн сангийн мэдээлэл
2020 он 12 дугаар сарын мэдээлэл харилцах /орлого, зарлага/
2020 он 10дугаар сарын 1-нээс 11 сарын 25-ны Жижиг мөнгөн сангийн тайлан
2020 он 7-10 дугаар сарын жижиг мөнгөн сангийн мэдээлэл
2020 он 10 дугаар сарын мэдээлэл харилцах /орлого, зарлага/
2020 он 9 дүгээр сарын мэдээлэл харилцах /орлого, зарлага/
2020 он 8 дугаар сарын мэдээлэл харилцах /орлого, зарлага/
2020 он 7 дугаар сарын мэдээлэл харилцах /орлого, зарлага/
2020 он 6 дугаар сарын харилцах /орлого/
2020 он 6 дугаар сарын мэдээ /тэтгэмж/
2020 он 6 дугаар сарын Жижиг мөнгөн сангийн мэдээ
2020 он Блансын илтгэх хуудас /II улирал/
2020 он Тасгуудын аналтик тайлан - 1 /орлого,зардал/
2020 он Тасгуудын аналтик тайлан - 3 /орлого,зардал/
2020 он Тасгуудын аналтик тайлан - 2 /орлого,зардал/
2020 он ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ХАНДИВ, ТУСЛАМЖ
2020 он 2 - р улирлын И тайлан Сангийн яам
2020 он 4 дүгээр сарын харилцах /орлого, зарлага/
2020 он 4 дүгээр сарын Жижиг мөнгөн сангийн мэдээ
2020 он 3 дугаар сарын харилцах /зарлага/
2020 он 3 дугаар сарын харилцах /орлого/
2020 он 3 дугаар сарын Жижиг мөнгөн сангийн мэдээ
2020 он Блансын илтгэх хуудас /I улирал/
2020 он 2 дугаар сарын Жижиг мөнгөн сангийн мэдээ
2020 он 2 дугаар сарын харилцах /орлого/
2020 он 2 дугаар сарын харилцах /зарлага/
2020 он 2 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2020 он 1 дүгээр сарын харилцах /зарлага/
2020 он 1 дүгээр сарын харилцах /орлого/
2020 он 1 дүгээр сарын Жижиг мөнгөн сангийн мэдээ
2020 он 1 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2019 он 12 дугаар сарын харилцах /зарлага/
2019 он 12 дугаар сарын харилцах /орлого/
2019 он Блансын илтгэх хуудас 2019 он
2019 он 12 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2019 он 12 дугаар сарын Жижиг мөнгөн сангийн мэдээ
2019 он 11 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2019 он 11 дүгээр сарын нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2019 он 11 дүгээр сарын Жижиг мөнгөн сангийн мэдээ
2019 он 11 дүгээр сарын харилцах /зарлага/
2019 он 11 дүгээр сарын харилцах /орлого/
2019 он 3-р улирлын Блансын илтгэх хуудас
2019 он 10 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2019 он 10 дугаар сарын нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2019 он 10 дугаар сарын өглөг авлагын мэдээ
2019 он 10 дугаар сарын Жижиг мөнгөн сангийн мэдээ
2019 он 10 дугаар сарын харилцах /зарлага/
2019 он 10 дугаар сарын харилцах /орлого/
2019 он 9 дүгээр сарын харилцах /зарлага/
2019 он 9 дүгээр сарын харилцах /орлого/
2019 он 7-9 дүгээр сарын Жижиг мөнгөн сангийн мэдээ
2019 он 8 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2019 он 8 дугаар сарын нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2019 он 8 дугаар сарын өглөг авлагын мэдээ
2019 он 8 дугаар сарын харилцах /зарлага/
2019 он 8 дугаар сарын харилцах /орлого/
2019 он 7 дугаар сарын өглөг авлагын мэдээ
2019 он 7 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2019 он 7 дугаар сарын нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2019 он 7 дугаар сарын харилцах /зарлага/
2019 он 7 дугаар сарын харилцах /орлого/
2019 он Хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалтын тайлан /хагас жилээр/
2019 он Санхүүгийн байдлын тайлан /хагас жилээр/
2019 он 2-р улирлын Блансын илтгэх хуудас
2019 он 6 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2019 он 6 дугаар сарын нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2019 он 6 дугаар сарын өглөг авлагын мэдээ
2019 он 6 дугаар сарын харилцах /зарлага/
2019 он 6 дугаар сарын харилцах /орлого/
2019 он 5 дугаар сарын өглөг авлагын мэдээ
2019 он 5 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2019 он 5 дугаар сарын нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2019 он 5 дугаар сарын жижиг мөнгөн сангийн мэдээ
2019 он 5 дугаар сарын харилцах /орлого/
2019 он 5 дугаар сарын харилцах /зарлага/
2019 он 4 дүгээр сарын харилцах /зарлага/
2019 он 4 дүгээр сарын харилцах /орлого/
2019 он 4 дүгээр сарын өглөг авлагын мэдээ
2019 он 4 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2019 он 4 дүгээр сарын нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2019 он 4 дүгээр сарын жижиг мөнгөн сангийн мэдээ
2019 он 1-р улирлын Санхүүгийн тайлан
2019 он 3 дугаар сарын өглөг авлагын мэдээ
2019 он Хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалтын тайлан /I улирал/
2019 он 1-р улирлын Блансын илтгэх хуудас
2019 он 3 дугаар сарын харилцах /орлого/
2019 он 3 дугаар сарын харилцах /зарлага/
2019 он 1 дүгээр улирлын Жижиг мөнгөн сангийн мэдээ
2019 он 2 дугаар сарын өглөг авлагын мэдээ
2019 он 2 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2019 он 2 дугаар сарын харилцах /орлого/
2019 он 2 дугаар сарын харилцах /зарлага/
2019 он 1 дүгээр сарын харилцах /зарлага/
2019 он 1 дүгээр сарын харилцах /орлого/
2018 он 12 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2018 он 12 дугаар сарын нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2018 он 12 дугаар сарын өглөг авлагын мэдээ
2018 он Хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалтын тайлан /бүтэн жилээр/
2018 он 12 дугаар сарын харилцах /орлого/
2018 он 12 дугаар сарын харилцах /зарлага/
2018 он 12 дугаар сарын жижиг мөнгөн сангийн мэдээ
2018 он 11 дүгээр сарын өглөг авлагын мэдээ
2018 он 11 дүгээр сарын жижиг мөнгөн сангийн мэдээ
2018 он 11 дүгээр сарын харилцах /зарлага/
2018 он 11 дүгээр сарын харилцах /орлого/
2018 он 11 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2018 он 11 дүгээр сарын нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2018 он Үндсэн ба туслах үйл ажиллагааны орлогыг өнгөрсөн оны мөн үе, төлөвлөгөөтэй харьцуулсанаар
2018 он 10 дугаар сарын харилцах /орлого/
2018 он 10 дугаар сарын харилцах /зарлага/
2018 он 10 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2018 он 10 дугаар сарын нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2018 он 10 дугаар сарын өглөг авлагын мэдээ
2018 он Хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалтын тайлан /III улирал/
2018 он 3-р улирлын Блансын илтгэх хуудас
2018 он 9 дүгээр сарын харилцах /орлого/
2018 он 9 дүгээр сарын харилцах /зарлага/
2018 он 9 дүгээр сарын жижиг мөнгөн сангийн мэдээ
2018 он Төлбөрт үйлчилгээний орлого тасаг кабинетаар /III улирал/
2018 он 8 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2018 он 8 дугаар сарын өглөг авлагын мэдээ
2018 он 8 дугаар сарын харилцах /орлого/
2018 он 8 дугаар сарын харилцах /зарлага/
2018 он 8 дугаар сарын жижиг мөнгөн сангийн мэдээ
2018 он 7 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2018 он 7 дугаар сарын өглөг авлагын мэдээ
2018 он 7 дугаар сарын жижиг мөнгөн сангийн мэдээ
2018 он 7 дугаар сарын харилцах /орлого/
2018 он 7 дугаар сарын харилцах /зарлага/
2018 он 2-р улирлын Блансын илтгэх хуудас
2018 он Хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалтын тайлан /II улирал/
2018 он 2-р улирлын Санхүүгийн тайлан
2018 он Төлбөрт үйлчилгээний орлого тасаг кабинетаар /хагас жил/
2018 он Эрүүл мэндийн даатгалын гүйцэтгэл тасаг кабинетаар /хагас жил/
2018 он Эрүүл мэндийн даатгалын гүйцэтгэл тасаг кабинетаар /хагас жил/ - үргэлжлэл
2018 он 6 дугаар сарын жижиг мөнгөн сангийн мэдээ
2018 он 6 дугаар сарын харилцах /зарлага/
2018 он 6 дугаар сарын харилцах /орлого/
2018 он 6 дугаар сарын өглөг авлагын мэдээ
2018 он 6 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2018 он Нормын хувцас зөөлөн эдлэл, цэвэрлэгээний материал худалдан авалтын гэрээ /нэр төрлөөр/
2018 он Хүнсний материалын худалдан авалтын гэрээ /нэр төрлөөр/
2018 он Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн худалдан авалтын гэрээ - 1 /нэр төрлөөр/
2018 он Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн худалдан авалтын гэрээ - үргэлжлэл /нэр төрлөөр/
2018 он 5 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2018 он 5 дугаар сарын өглөг авлагын мэдээ
2018 он 5 дугаар сарын жижиг мөнгөн сангийн мэдээ
2018 он 5 дугаар сарын Кассын орлого, зарлага
2018 он 5 дугаар сарын харилцах /зарлага/
2018 он 5 дугаар сарын харилцах /нэмэлт/ /зарлага/
2018 он 5 дугаар сарын харилцах /орлого/
2018 он 4 дүгээр сарын өглөг авлагын мэдээ
2018 он 4 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2018 он 4 дүгээр сарын Кассын орлого, зарлага
2018 он 1-р улирлын Санхүүгийн тайлан
2018 он 1-р улирлын Амбулаторийн хэсэг, кабинетуудын орлого, зардлын тооцоо
2018 он 1-р улирлын Станционарын тасгуудын орлого, зардлын тооцоо
2018 он 1-р улирлын Параклиникийн хэсэг, кабинетуудын орлого, зардлын тооцоо
2018 он 1-р улирлын Хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалтын тайлан
2018 он 1-р улирлын Блансын илтгэх хуудас
2018 он 3 дугаар сарын жижиг мөнгөн сангийн мэдээ
2018 он 3 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2018 он 3 дугаар сарын өглөг авлагын мэдээ
2018 он 3 дугаар сарын харилцах /зарлага/
2018 он 3 дугаар сарын харилцах /орлого/
2018 он 3 дугаар сарын Кассын орлого, зарлага
2018 он 2017 оны Аудитын гэрчилгээ
2018 он 2017 оны санхүүгийн аудитын тайлан
2018 он 2 дугаар сарын Кассын орлого, зарлага
2018 он 2 дугаар сарын өглөг авлагын мэдээ
2018 он 2 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2018 он 2 дугаар сарын жижиг мөнгөн сангийн мэдээ
2018 он 1 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2018 он 1 дүгээр сарын өглөг авлагын мэдээ
2018 он 1 дүгээр сарын жижиг мөнгөн сангийн мэдээ
2018 он 1 дүгээр сарын харилцах /зарлага/
2018 он 1 дүгээр сарын харилцах /орлого/
2018 он 1 дүгээр сарын Кассын орлого, зарлага
2017 он 2017 оны Блансын илтгэх хуудас
2017 он 12 дугаар сарын харилцах /орлого/
2017 он 12 дугаар сарын харилцах /зарлага/
2017 он 12-р сарын нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2017 он 12-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2017 он 12 дугаар сарын өглөг авлагын мэдээ
2017 он 12 дугаар сарын жижиг мөнгөн сангийн мэдээ
2017 он 11 дүгээр сарын харилцах /зарлага/
2017 он 11 дүгээр сарын харилцах /орлого/
2017 он 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2017 он 11 сарын нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2017 он 11 сарын өглөг авлагын мэдээ
2017 он 11 сарын жижиг мөнгөн сангийн мэдээ
2017 он 10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2017 он 10 сарын нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2017 он 10 сарын жижиг мөнгөн сангийн мэдээ
2017 он 10 сарын өглөг авлагын мэдээ
2017 он 10 дугаар сарын харилцах /зарлага/
2017 он 10 дугаар сарын харилцах /орлого/
2017 он 5 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2017 он 5 сарын авлага өглөг
2017 он 5 сарын харилцах
2017 он 5 сарын жижиг мөнгөн сан
2017 он 5 сарын нэмэлт төсөв
2017 он 5 сарын төсөл хөтөлбөр
2017 он 9 сарын төсвийн мэдээ
2017 он 9 сарын нэмэлт төсвийн мэдээ
2017 он 9 сарын өглөг, авалгын мэдээ
2017 он 9 сарын харилцах /орлого/
2017 он 9 сарын харилцах /зарлага/
2017 он 1-9 сарын амбулатори
2017 он 1-9 сарын стационар
2017 он 1-9 сарын параклник
2017 он 1-9 сарын илтгэх хуудас
2017 он 8 сарын төсвийн мэдээ
2017 он 8 сарын жижиг мөнгөн сан
2017 он 8 сарын өглөг, авалгын мэдээ
2017 он 8 сарын харилцах /орлого/
2017 он 8 сарын харилцах /зарлага/
2017 он 7 сарын төсвийн мэдээ
2017 он 7 сарын нэмэлт төсвийн мэдээ
2017 он 7 сарын жижиг мөнгөн сан
2017 он 7 сарын харилцах
2017 он 7 сарын харилцах /орлого/
2017 он 7 сарын харилцах /зарлага/
2017 он 6 сарын төсвийн мэдээ
2017 он 6 сарын нэмэлт төсвийн мэдээ
2017 он 6 сарын өглөг авлагын мэдээ
2017 он 6 сарын жижиг мөнгөн сан
2017 он 6 сарын харилцах /орлого/
2017 он 6 сарын харилцах /зарлага/
2017 он 6 сарын нэмэлт төсөл хөтөлбөр
2017 он Хагас жилийн илтгэх хуудас
2017 он Амбулаторийн орлого, зарлага
2017 он Стационарын орлого, зарлага
2017 он Параклинкийн орлого, зарлага
2017 он хагас жилийн хандив тусламж
2017 он УХТЭмнэлгийн 2017 хагас жилийн санхүүгийн тайлан
2017 он хандив- -үндсэн хөрөнгө2017 хагас жил
2017 он Төсвийн хуваарь
2017 он 5 сарын төсвийн мэдээ
2017 он 5 сарын нэмэлт төсвийн мэдээ
2017 он 5 сарын өглөг авлагын мэдээ
2017 он 5 сарын жижиг мөнгөн сан
2017 он 5 сарын харилцах /орлого/
2017 он 5 сарын харилцах /зарлага/
2017 он УХТЭ-ийн барилгын их засвар
2017 он Үндсэн ба туслах үйл ажиллагааны орлогыг өнгөрсөн оны мөн үе, төлөвлөгөөтэй харьцуулсанаар
2017 он 4 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2017 он 4 сарын авлага өглөг
2017 он 4 сарын харилцах
2017 он 4 сарын жижиг мөнгөн сан
2017 он 4 сарын төсөл хөтөлбөр
2017 он 4 сарын төсвийн мэдээ
2017 он 4 сарын нэмэлт төсвийн мэдээ
2017 он 4 сарын өглөг авлагын мэдээ
2017 он 4 сарын харилцах /орлого/
2017 он 4 сарын харилцах /зарлага/
2017 он 3 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2017 он 3 сарын авлага өглөг
2017 он 3 сарын харилцах
2017 он 3 сарын жижиг мөнгөн сан
2017 он 3 сарын төсөл хөтөлбөр
2017 он 1-р улирлын блансын илтгэх хуудас
2017 он 1-р улирлын тасгуудын орлого, зардал
2017 он 3 сарын нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2017 он 3 сарын жижиг мөнгөн сан
2017 он 3 сарын авлага, өглөгийн мэдээ
2017 он 3 сарын харилцах /орлого/
2017 он 3 сарын харилцах /зарлага/
2017 он 1-р улирлын санхүүгийн тайлан
2017 он 1-р улирлын санхүүгийн илтгэх хуудас
2017 он Орлого зарлага - стационарь, амбулатори, параклиник, эм-даатгал
2017 он 1-9 сарын даатгалын тайлан
2017 он 2 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2017 он 2 сарын авлага өглөг
2017 он 2 сарын харилцах
2017 он 2 сарын жижиг мөнгөн сан
2017 он 2 сарын харилцах /орлого/
2017 он 2 сарын харилцах /зарлага/
2017 он 1 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2017 он 1 сарын авлага өглөг
2017 он 1 сарын харилцах
2017 он Аудитын гэрчилгээ
2016 он Санхүүгийн аудитын дүгнэлт
2016 он Блансын илтгэх хуудас
2016 он Орлогын задаргаа 2016-01-01-05-31
2016 он 2016 оны төсөв
2016 он 1 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2016 он 1 сарын авлага өглөг
2016 он 5 сарын төсөл хөтөлбөр
2016 он 6 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2016 он 6 сарын авлага өглөг
2016 он 6 сарын харилцах
2016 он эхний хагас жилийн төлбөртэй эмчилгээний төлөвлөгөөний биелэлт тасаг, нэгжээр
2016 он 2 дугаар улирлын Стационарын тасгуудын орлого, зардлын тооцоо
2016 он 2 дугаар улирлын Параклиникийн хэсэг, кабинетуудын орлого, зардлын тооцоо
2016 он 2 дугаар улирлын Амбулаторийн хэсэг, кабинетуудын орлого, зардлын тооцоо
2016 он хагас жилийн тасгуудын орлого зарлага
2016 он хагас жилийн санхүүгийн байдлын тайлан
2016 он хагас жилийн блансын илтгэх хуудас
2016 он төсөвийн төсөөлөл
2016 он 7 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2016 он 7 сарын авлага өглөг
2016 он 7 сарын харилцах
2016 он 7 сарын жижиг мөнгөн сан
2016 он 8 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2016 он 8 сарын авлага өглөг
2016 он 8 сарын харилцах
2016 он 8 сарын жижиг мөнгөн сан
2016 он 8 сарын зарлага
2016 он 9 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2016 он 9 сарын нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2016 он 9 сарын авлага өглөг
2016 он 9 сарын харилцах, орлого зарлага
2016 он 3 дугаар улирлын Стационарын тасгуудын орлого, зардлын тооцоо
2016 он 3 дугаар улирлын Параклиникийн хэсэг, кабинетуудын орлого, зардлын тооцоо
2016 он 3 дугаар улирлын Амбулаторийн хэсэг, кабинетуудын орлого, зардлын тооцоо
2016 он 01 сараас 09 сарын тайлан
2016 он 10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2016 он 10 сарын нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2016 он 10 сарын авлага өглөг
2016 он 10 сарын харилцах, орлого зарлага
2016 он 10 сарын жижиг мөнгөн сан
2016 он 11 сарын харилцах
2016 он 11 сарын орлого
2016 он 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2016 он 11 сарын жижиг мөнгөн сан
2016 он 11 сарын жижиг мөнгөн сан
2016 он 11 сарын жижиг мөнгөн сан
2016 он 12 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2016 он 12 сарын авлага өглөг
2016 он 12 сарын нэмэлт төсөвийн мэдээ
2016 он 12 сарын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт
2016 он санхүүгийн тайлангын шинжилгээ
2016 он 12 сарын жижиг мөнгөн сан
2016 он Улсын хоёрдугаар төв эмнэлгийн 2016 оны 12 сарын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт
2016 он Улсын хоёрдугаар төв эмнэлгийн 2016 оны санхүүгийн тайлангын шинжилгээ
2016 он Илтгэх хуудас
2016 он 1 дүгээр улирлын санхүүгийн тайлан
2016 он 2016 оны төсөв
2016 он Аудитын тайлан-2015
2016 он Төсвийн шинэчилсэн хуваарь
2015 он 1 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2015 он 1 сарын авлага өглөг
2015 он 1 сарын гүйлгээ
2015 он төсвийн тодотогол
2015 он аудитын мэдээ
2015 он 2 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2015 он 2 сарын авлага өглөг
2015 он 2 сарын жижиг мөнгөн сангийн мэдээ
2015 он 2 сарын харилцах дансны гүйлгээ
2015 он 3 сарын жижиг мөнгөн сангийн гүйлгээ
2015 он 3 сарын харилцахын гүйлгээ
2015 он 3 сарын авлга өглөгын мэдээ
2015 он 3 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2015 он 1-р улирлын блансын илтгэх хуудас
2015 он 2015 оны 1 дүгээр улирлын Амбулаторийн хэсэг, кабинетуудын орлого, зардлын тооцоо
2015 он 4 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2015 он 4 сарын өглөг авлагын мэдээ
2015 он 4 сарын харилцах дансны гүйлгээ
2015 он 4 сарын жижиг мөнгийн сангийн гүйлгээ
2015 он 2015 оны МТА-ны гэрчилгээ
2015 он 5 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2015 он 5 сарын өглөг авлагын мэдээ
2015 он 5 сарын харилцах дансны гүйлгээ
2015 он 5 сарын жижиг мөнгийн сангийн гүйлгээ
2015 он 6 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2015 он 6 сарын өглөг авлагын мэдээ
2015 он 6 сарын харилцах дансны гүйлгээ
2015 он 6 сарын жижиг мөнгийн сангийн гүйлгээ
2015 он 6 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээний тайлбар
2015 он Үндсэн ба туслах үйл ажиллагааны орлогыг өнгөрсөн оны мөн үе,төлөвлөгөөтэй харьцуулсанаар
2015 он Улсын хоёрдугаар төв эмнэлгийн 2015 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан тэнцэлийн талаарх илтгэх хуудас
2015 он 2015 оны хагас жилийн тасгуудын орлого, зарлага
2015 он 7 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2015 он 7 сарын өглөг авлагын мэдээ
2015 он 7 сарын харилцах дансны гүйлгээ
2015 он 7 сарын жижиг мөнгийн сангийн гүйлгээ
2015 он 8 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2015 он 8 сарын өглөг авлагын мэдээ
2015 он 8 сарын харилцах дансны гүйлгээ
2015 он 8 сарын жижиг мөнгийн сангийн гүйлгээ
2015 он 8 сарын нэмэлт тайлан
2015 он 8 сарын нэмэлт төсөл
2015 он 2015 оны ТӨХ -оос актлагдсан, эд хогшил
2015 он 9 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2015 он 9 сарын өглөг авлагын мэдээ
2015 он 9 сарын харилцах дансны гүйлгээ
2015 он 9 сарын жижиг мөнгийн сангийн гүйлгээ
2015 он 9 сарын нэмэлт тайлан
2015 он 9 сарын нэмэлт төсөл
2015 он Эхний 9 сарын даатгалын тайлан
2015 он 3-р улирлын санхүүгийн тайлан тэнцэлийн талаарх илтгэх хуудас
2015 он 3 дугаар улирлын Стационарын тасгуудын орлого, зардлын тооцоо
2015 он 3 дугаар улирлын Параклиникийн хэсэг, кабинетуудын орлого, зардлын тооцоо
2015 он 3 дугаар улирлын Амбулаторийн хэсэг, кабинетуудын орлого, зардлын тооцоо
2015 он 3-р улирлын санхүүгийн тайлан тэнцэл
2015 он 10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2015 он 10 сарын өглөг авлагын мэдээ
2015 он 10 сарын нэмэлт төсөвийн мэдээ
2015 он 11 сарын төсвийн гүйцэтгэл
2015 он 11 сарын нэмэлт төсвийн гүйцэтгэл
2015 он 11 сарын авлага, өглөгийн мэдээ
2015 он 11 сарын харилцахын гүйлгээ
2015 он 11 сарын жижиг мөнгөн сангийн гүйлгээ
2015 он 12 сарын төсвийн гүйцэтгэл
2015 он 12 сарын нэмэлт төсвийн гүйцэтгэл
2015 он 12 сарын авлага, өглөгийн мэдээ
2015 он 12 сарын харилцахын гүйлгээ
2015 он 12 сарын авлага, өглөгийн мэдээ  12 сарын харилцахын гүйлгээ  12 сарын жижиг мөнгөн сангийн гүйлгээ
2015 он ЭМД тайлан
2015 он ЭМД тайлан
2015 он 1 сарын мэдээ
2014 он Төсөв
2014 он Улсын хоёрдугаар төв эмнэлгийн 2013 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан тэнцэлийн талаарх илтгэх хуудас
2014 он Улсын хоёрдугаар төв эмнэлгийн авлага өглөгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээ
2014 он Аудитын дүгнэлт 2013
2014 он Шинэчлэгдсэн төсөв - 2014
2014 он 2014 он 1-р улирлын худалдан авалт
2014 он Татварын албаны үнэлгээ
2014 он 2015 оны төсвийн төсөл
2014 он Эмнэлгийн нэмэлтээр үзүүлэх тусламж үйлчилгээ -2012 оны 140 тоот тушаал
2014 он Эмнэлгийн төлбөртэй үзүүлэх тусламж үйлчилгээний жагсаалт - 2012 оны 139 тооот тушаал
2014 он 2 сарын мэдээ
2014 он 3 сарын мэдээ
2014 он 3 сарын авлага, өглөгийн мэдээ
2014 он 1-р улирлын блансийн илтгэх хуудас
2014 он 1-р улирлын тасгуудын бланс
2014 он 4 сарын мэдээ
2014 он 4 сарын авлага, өглөг
2014 он 4 сарын жижиг мөнгөн сангийн тайлан
2014 он 4 сарын харилцах дансны гүйлгээ
2014 он 4 сарын гүйцэтгэлийн тайлбар
2014 он 2015 оны худалдан авалт хийх төлөвлөгөө
2014 он 2015 оны худалдан авалт хийх төлөвлөгөө
2014 он 2014 оны төсвийн тодотгол
2014 он 5 сарын мэдээ
2014 он 5 сарын авлага
2014 он 5 сарын худалдан авалт
2014 он 6 сарын мэдээ
2014 он 6 сарын авлага
2014 он 6 сарын нэмэлт төсвийн гүйцэтгэл
2014 он 6 сарын харилцах зарлагын гүйлгээ
2014 он 6 сарын жижиг мөнгөн сангийн гүйлгээ
2014 он хагас жилийн тасаг, кабинетын тооцоо
2014 он хагас жилийн блансийн илтгэх хуудас
2014 он 7 сарын мэдээ
2014 он 7 сарын авлага, өглөгийн мэдээ
2014 он 7 сарын харилцах зарлагын гүйлгээ
2014 он 7 сарын жижиг мөнгөн сангийн гүйлгээ
2014 он 8 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2014 он 8 сарын харилцах
2014 он 8 сарын жижиг мөнгөн сан
2014 он 9 сарын харилцах
2014 он 9 сарын төсвийн гүйцэтгэл
2014 он 9 сарын авлага өглөг
2014 он 9 сарын жижиг мөнгөн сан
2014 он 9 сарын нэмэлт төсөв
2014 он Эхний 9 сарын орлого зарлага - АМБУЛАТОРИ
2014 он Эхний 9 сарын орлого зарлага - СТАЦИОНАР
2014 он Эхний 9 сарын орлого зарлага - ПАРАКЛИНИК
2014 он ЭМ-ийн даатгалын тайлан эхний 9 сараар
2014 он 3-р улирлын илтгэх хуудас
2014 он 10 сарын төсвийн гүйцэтгэл
2014 он 10 сарын нэмэлт төсвийн гүйцэтгэл
2014 он Хөтөлбөр ба нэмэлт тусламж үйлчилгээний харилцахын зарлагын гүйлгээ
2014 он Харилцах дансны зарлагын гүйлгээ
2014 он Жижиг мөнгөн сангийн тайлан
2014 он Улсын хоёрдугаар төв эмнэлгийн авлага
2014 он 11 сарын нэмэлт төсөл хөтөлбөрийн мэдээ
2014 он 11 сарын төсвийн мэдээ
2014 он 11 сарын жижиг мөнгөн сангийн мэдээ
2014 он 11 сарын нэмэлт хөтөлбөрийн мэдээ
2014 он 12 сарын авлага өглөгийн мэдээ
2014 он 12 сарын жижиг мөнгөн сангийн тайлан
2014 он 12 сарын харилцахын зарлага
2014 он 12 сарын нэмэлт төсөл хөтөлбөрийн тайлан
2014 он 12 сарын төсвийн мэдээ
2013 он 1 сарын төсөвийн мэдээ
2013 он 2 сарын төсөвийн мэдээ
2013 он 3 сарын төсөвийн мэдээ
2013 он 1-р улирлын илтгэх хуудас
2013 он 4 сарын төсөвийн мэдээ
2013 он 5 сарын төсөвийн мэдээ
2013 он 6 сарын төсөвийн мэдээ
2013 он ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН
2013 он 7 сарын төсөвийн мэдээ
2013 он 8 сарын төсөвийн мэдээ
2013 он 9 сарын төсөвийн мэдээ
2013 он 3-р улирлын тайлан мэдээ
2013 он 10 сарын төсөвийн мэдээ
2013 он 11 сарын төсөвийн мэдээ
2013 он 11 сарын нэмэлт төсөвийн мэдээ
2013 он 12 сарын төсөвийн мэдээ
2013 он 12 сарын нэмэлт
2013 он 5 сарын төсөвийн мэдээ
2013 он 6 сарын төсөвийн мэдээ
2012 он 1 сарын төсөвийн мэдээ
2012 он 3 сарын төсөвийн мэдээ
2012 он 4 сарын төсөвийн мэдээ
2012 он ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН
2012 он 7 сарын төсөвийн мэдээ
2012 он 8 сарын төсөвийн мэдээ
2012 он 9 сарын төсөвийн мэдээ
2012 он 10 сарын төсөвийн мэдээ
2012 он 11 сарын төсөвийн мэдээ
2012 он 12 сарын төсөвийн мэдээ