Нүүр хуудас / Тасаг нэгж / Чанарын алба

Чанарын алба

УХТЭ-ийн чанарын алба нь Монгол Улсын хууль, тушаал, журмыг сурталчлах, хэрэгжүүлэх, чанарын удирдлагын тогтолцоог бэхжүүлэх, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний үнэлгээ, дотоод хяналт, шалгалт аудит хийх, зөвлөмж боловсруулах, чанарын сургалт зохион байгуулах чиг үүрэгтэйгээр ажиллаж байна. Мөн эмнэлгийн чанарын алба нь нэгж дахь тусламж үйлчилгээний чанарын багийн үйл ажиллагаанд мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгч дэмжлэгт удирдлагаар хангаж ажилладаг.