Нүүр хуудас / Ил тод байдал / Үйл ажиллагааны ил тод байдал

Эмнэлгийн даргын тушаалууд

Огноо Гарчиг Харах
2019 он Эмнэлгийн даргын тушаалуудын жагсаалт /бүтэн жилээр/
2018 он Эмнэлгийн даргын тушаалуудын жагсаалт /бүтэн жилээр/
2018 он Эмнэлгийн даргын тушаалуудын жагсаалт /хагас жилээр/
2017 он Эмнэлгийн даргын тушаалуудын жагсаалт /бүтэн жилээр/
2016 он IV улирлын эмнэлгийн даргын тушаалуудын жагсаалт
2016 он II улирлын эмнэлгийн даргын тушаалуудын жагсаалт
2016 он I улирлын эмнэлгийн даргын тушаалуудын жагсаалт
2016 он III улирлын эмнэлгийн даргын тушаалуудын жагсаалт

Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Огноо Гарчиг Харах
2018 он "Эрүүл мэндийн ажилтны нийгмийн хамгааллыг дэмжих сар"-ын хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
2018 он УХТЭ-ийн Стратеги төлөвлөгөө /2018-2025/
2017 он УХТЭ-ийн 2016 оны жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
2017 он УХТЭ-ийн 2017 оны жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Үйл ажиллагааны тайлан, төлөвлөгөө

Огноо Гарчиг Харах
2019 он Улсын хоёрдугаар төв эмнэлгийн 2019 оны үйл ажиллагааны тайлан
2018 он Улсын хоёрдугаар төв эмнэлгийн 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан
2018 он Ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлтийн хэрэгжилтийн тайлан
2018 он "Эрүүл мэндийн ажилтны нийгмийн хамгааллыг дэмжих сар"-ын хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
2018 он УХТЭ-ийн Стратеги төлөвлөгөө /2018-2025/
2017 он ЭМС-ын 448 дугаар тушаалын 7 дугаар хавсралт
2017 он Улсын хоёрдугаар төв эмнэлгийн 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан
2017 он Ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлтийн хэрэгжилтийн тайлан
2017 он "Нүдний угийн оношилгоонд шинэ цахим арга технологийг нэвтрүүлэх" төслийн 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан
2017 он УХТЭ-ИЙН ДУНД ХУГАЦААНЫ ХӨГЖЛИЙН СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ (2012-2016 он)
2017 он УХТЭ-ийн 2017 оны жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
2016 он УХТЭ-ийн 2016 оны жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
2016 он 2016 оны Удирдлагын зөвлөлийн тайлан
2016 он Улсын Хоёрдугаар Төв эмнэлгийн 2016 оны үйл ажиллагааны хураангүй тайлбар
2016 он Улсын Хоёрдугаар Төв эмнэлгийн 2016 оны хобогдох эрх зүйн актын хэрэгжилт
2016 он Байгууллагын ил тод байдлын шалгуур
2016 он Төсвийн ерөнхийлөн захирагчтай 2016 онд байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлт
2016 он 2016 онд Гадаадын зээлийн тусламжаар хэрэгжиж буй төсөл
2016 он Үндэсний хөтөлбөрүүд
2016 он Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг биелүүлэх хүрээнд Улсын Хоёрдугаар Төв эмнэлгийн хийж буй ажилын тайлан
2016 он Улсын Хоёрдугаар Төв эмнэлгээс 2016 онд Монголын мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан үндэсний хөгжлийн цогц бодолгыг хүрээнд хийсэн ажилын тайлан
2016 он Улсын Хоёрдугаар Төв эмнэлгээс хэрэглэгчийн жилийн хүрээнд хэрэгжүүлэх "Хариуцлагатай үйлчлүүлэгч-чанар хүртээмжтэй үйлчилгээ" сэдэвт үйл ажиллагааны тайлан
2016 он Монгол улсын засгийн газрын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайлан
2016 он ЭМСайдын 448 дугаар тушаалын 7 дугаар хавсралт
2015 он 2015 оны Удирдлагын зөвлөлийн тайлан