+7015-0222 info@ssch.gov.mn
Бүртгэлээс Да-Ба 8:00 - 16:30 / Утсаар захиалга 08:00 - 16:30 / Да-Ба

Цэс

Улсын Хоёрдугаар Төв Эмнэлэг

Бичиг баримтууд

Нүүр / Ажлын байрны талаарх мэдээлэл

Ажлын байрны талаарх мэдээлэл

Файл
УХТЭ-ийн ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТАЙЛАН (2023 он) 2023
Эрүүл мэндийн ажилтан сонгон шалгаруулж, ажилд авах журам 2023
УХТЭ-ийн ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТАЙЛАН (2022 он) 2023
УХТЭ-ийн ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР 2023
2022 оны Байгууллагын мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдлын хэрэгжилтийн тайлан 2023
Үйлчилгээний албан тушаал эрхэлдэг төрийн албан хаагчийн цалингийн доод хэмжээг тогтоох тухай МУ-ын ЗГ-ын 107-р тогтоол 2022
Эрүүл мэндийн ажилтны ажлын үр дүн, гүйцэтгэлийг үнэлэх журам. 2020.04.10 2020
Монгол Улсын Засгийн Газрын 2019 оны 1 дүгээр сарын 16-ны өдрийн #24 дугаар тогтоол 2019
Монгол Улсын Засгийн Газрын 2019 оны 1 дүгээр сарын 16-ны өдрийн #25 дугаар тогтоол 2019
Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм 2019
Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам 2019
Улсын хоёрдугаар төв эмнэлгийн Хүний нөөцийн ил тод байдлын 2018 оны тайлан 2018
Монгол Улсын Засгийн Газрын 2018 оны 12 дугаар сарын 19-ны өдрийн #382 дугаар тогтоол 2018
Монгол Улсын Засгийн Газрын 2018 оны 8 дугаар сарын 22-ны өдрийн #263 дугаар тогтоол 2018
Хүний нөөцийн стратеги, түүний хэрэгжилтийг хянаж үнэлэх журам 2017
Хүний нөөцийн удирдлагын ил тод байдлыг хангах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ 2017
Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх, үйл ажиллагааг үнэн зөв, шударга болгох чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ 2017
Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх ороход мэргэшлийн шалгалт авах журам, заавар 2017
Төрийн жинхэнэ албан тушаалтныг сонгон шалгаруулах журам 2017